Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2011

kusiak
3772 88ab 500
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viaolorion olorion
kusiak
4860 97c1
karma
Reposted fromloadsashit loadsashit viaolorion olorion
kusiak

July 23 2011

kusiak
Reposted fromqbshtall qbshtall viaolorion olorion

July 08 2011

kusiak
2278 0c1b
Reposted fromczerski czerski

March 24 2011

kusiak
9715 922e 500
Człowiek Matematyk
Reposted frompzak pzak viaKabrioletta Kabrioletta
kusiak
Wydaje mi się, że największym dobrodziejstwem na tym świecie jest fakt, że umysł ludzki nie jest w stanie skorelować całej swej istoty.
— Philip Howard Lovecraft, "Zew Cthulu"
Reposted fromfhr fhr viaKabrioletta Kabrioletta

February 27 2011

kusiak
Nie chodzi o to, że nie mogę wytłumaczyć. Ale są znaczenia, które zostają utracone, gdy tylko ujmie się je w słowa
— Haruki Murakami 1Q84 t.2
Reposted fromfreakish freakish viaKabrioletta Kabrioletta

February 17 2011

kusiak
4597 4b5d 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaKabrioletta Kabrioletta

January 30 2011

kusiak
2976 3f61
Cień
kusiak
2657 8397 500
Matematyk
kusiak

January 26 2011

kusiak
9702 3125 500

January 16 2011

kusiak

January 13 2011

kusiak
kusiak
kusiak
Society
kusiak
Reposted fromsamuso samuso viaKabrioletta Kabrioletta
kusiak
- Może napijemy się wódki?

- Właśnie przysiągłem sobie, że nie będę już pić alkoholu. Postanowiłem odrodzić się moralnie.

- Rozumiem. Kiedy pan składał śluby?

- Dwa dni temu.

- No, to już pan może.

- I ja tak myślę.
— Marek Hłasko
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack viaKabrioletta Kabrioletta

December 29 2010

kusiak
6532 75e3
Reposted fromraczkowski raczkowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl